College de cantho 2

Công trình mang dấu ấn đặc biệt được vun đắp bằng tình cảm, yêu thương, kỷ niệm… những giá trị không thể có được ở các kiến trúc xây mới thời hiện đại. Nếu cứ theo tư duy đến tuổi, hết hạn sử dụng, xuống cấp là đập bỏ xây mới, thì khái niệm về di sản, bảo tồn cả những hồn cốt đô thị sẽ không còn tồn tại