Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_2

Rồng đá thời Trần ở lan can thành bậc chùa Trăm Gian. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh Đại Việt Rồng đá thời Trần