Grand Palais 13

Quá trình cải tạo tại Grand Palais | Ảnh: Laurent Kronental.

Grand Palais 13