Figurine_7

Không gian bên trong của cửa hàng đồ chơi. Ảnh: Nicolas Suk Hoon

Không gian bên trong cửa hàng Les Drapeaux de France