Figurine_2

Một trong những dòng sản phẩm đặc trưng của Les Drapeaux de France là tượng lính cầm cờ – cờ cách mạng, cờ đế chế, cờ của các trung đoàn được mô phỏng chính xác theo lịch sử. Ảnh: Nicolas Suk Hoon

Figurine tượng lính cầm cờ