bình phong 14

Bức bình phong “Coromandel” có nguồn gốc từ Trung Quốc, thực hiện vào khoảng cuối Thế kỷ 18 | Ảnh: Carlos Azevedo

bình phong 14