bình phong 13

Bức bình phong Grater Divide 2002 Mild Steel, thực hiện bởi nghệ sĩ Mona Hatoum | Ảnh: Mona Hatoum

bình phong 13