bình phong 12

Bức bình phong Scenes In and Around Kyoto (Rakuchū rakugai zū), Nhật Bản, thực hiện trong thời kỳ Edo (1615-1868) | Ảnh: Jorge Welsh Works of Art, Lisbon/London

bình phong 12