bình phong 11

Bức bình phong Screen-Screen, thực hiện bởi nghệ sĩ John Stezaker | Ảnh: John Stezaker studio

bình phong 11