2. Trien lam Lan trong Nam giua Vui duoi Lo tren 4