Phổ-Hiếu-Kỳ-16

Hình ảnh: Nguyen Art Foundation

Phổ Hiếu Kỳ 16