Phổ-Hiếu-Kỳ-14

Vũ trụ
Hà Ninh Phạm, [mothermap]/ [bản đồ mẹ], 2019

Phổ Hiếu Kỳ 14