Phổ-Hiếu-Kỳ-13

Hóa chất
Đỉnh Q. Lê, Damaged Gene, 1998

Phổ Hiếu Kỳ 13