Phổ-Hiếu-Kỳ-1

Hình ảnh: Nguyen Art Foundation

Phổ Hiếu Kỳ 1