London 11

Bảng hiệu Herbert and Sons, đường Grays Inn, King’s Cross | Ảnh: Roy Reed.

London 11