London 16

Bảng hiệu Peterkin, đường Sangora, Battersea | Ảnh: Roy Reed.

London 16