London 14

Bảng hiệu Nestle, đường Killyon, Wandsworth | Ảnh: Roy Reed.

London 14