London FI

Bảng hiệu Gillette – đường Clapham High | Ảnh: Roy Reed.

London FI