London 8

Bảng hiệu Donovan Bros, đường Crispin, Spitalfields | ẢNH: Philip Marriage/ Roy Reed

London 8