London 17

Bảng hiệu Walker Bros, đường Stoke Newington Church | Ảnh: Roy Reed.

London 17