London 6

Bảng hiệu Commit No Nuisance, đường Great Guildford, Borough | Ảnh: Roy Reed.

London 6