London 5b

Bảng hiệu Cedars, đường Cedars, Clapham | Ảnh: Roy Reed.

London 5b