London 4

Bảng hiệu Brymay, đường Alpha, New Cross | Ảnh: Roy Reed.

London 4