London 2

Bảng hiệu Boots, Đường Camden High | Ảnh: Roy Reed.

London 2