London 1

Bảng hiệu Albion House – đường Borough High. | Ảnh: Roy Reed.

London 1