Arch-Ai-Weiwei-5

Dáng cắt hình người nằm ở trung tâm tác phẩm

Arch Ai Weiwei 5