Arch-Ai-Weiwei-2

Arch nằm bên ngoài phòng trưng bày Nationalmuseum ở Stockholm.

Arch Ai Weiwei 2