Behalf-Studio-7

Cách mô tả lại những bước phát triển và điều chỉnh tỉ mỉ của việc “số hóa” một bộ font chữ phục vụ cho thiết kế thời đại mới.

Behalf Studio 7